פוסטים אחרונים

חשבונית עצמית

חשבונית עצמית זו חשבונית שהעוסק מוציא לעצמו. העוסק שמוציא את החשבונית העצמית לעצמו, הוא זה שמדווח על העסקה למנהל מע"מ, הוא זה שמשלם מע"מ על העסקה, והוא זה שגם מקזז את מע"מ התשומות על העסקה.

במישור מס הכנסה מדווח העוסק על הסכום כהוצאה מוכרת.

מטרת הוצאת החשבונית העצמית הינה לדווח למנהל מע"מ, כי בוצעה עסקה החייבת בתשלום מע"מ, אולם , היות הצד השני לעסקה אינו עוסק ו/או שמדובר בעסקה מיוחדת, קבע שר האוצר בהתאם לסעיף 21 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן-"החוק"), כי לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות, הקונה הוא זה שחייב במס, אזי במקרים אלו יהיה הקונה חייב להוציא חשבונית עצמית.

הסעיפים בחוק לפיהם עושים שימוש בחשבונית עצמית הם סעיפים 20 ו-21 .

20. מי שאינו חייב בתשלום המס רשאי, בהסכמת המנהל ובתנאים שקבע, לקבל על עצמו את התשלום, ומיום ההסכמה דינו כדין החייב בתשלומו.

21. שר האוצר רשאי לקבוע לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות, למעט לגבי עסקת אקראי כאמור בפסקה (3) בהגדרה "עסקת אקראי", שהקונה הוא שיהיה חייב בתשלום המס, כולו או מקצתו, או סוגי קונים שיהיו חייבים במס, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע תנאים להטלת החובה על הקונה וכן רשאי הוא לקבוע כי חובות אחרות אשר לפי הוראות חוק זה והתקנות על פיו חלות על סוגים של חייבי מס יחולו על הקונה; חובות שהוטלו על הקונה כאמור, יהיה המוכר או נותן השירות פטור מהן זולת אם קבע שר האוצר אחרת ובתנאים שקבע.

בדיווחי העוסק למע"מ הן מחזור העסקאות והן התשומות גדלים באותו סכום, אך לא נוצרת חבות למע"מ, מאחר שמע"מ עסקאות מתקזז עם מע"מ תשומות, בעוד שלמס הכנסה מדווחת רק הוצאה.

לכן נוצר הפרש בין מחזור העסקאות השנתי המדווח למע"מ לבין מחזור העסקות למס הכנסה ומומלץ לצרף מכתב הסבר לדוח השנתי.

יצוין כי יש להגיש בקשה לאישור הוצאת חשבונית עצמית, ורק לאחר קבלת האישור ממע"מ העוסק יהיה רשאי להוציא את החשבונית העצמית.

המקרה השכיח ביותר להוצאת חשבונית עצמית הוא המקרה של תשלום עבור דמי שכירות לבעל נכס שאינו עוסק והכנסתו היחידה החייבת בתשלום מע"מ הינה הכנסה מדמי שכירות.

בתקנות 6א-6ד ן-17 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976 ( להלן-"התקנות") נקבע כי החיוב במס חל על מקבל השירות ולא על נותן השירות כמפורט מטה:

6א. "(א) עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מן המפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גימלה או קיצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות...."

(1) מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע;בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם;הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסחמשולב], התשמ"ד-1984(101) או חברות בועדות שהוקמו על פי דין;(12)

(2) שירותים של בעלי מקצועות אלה:אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים

כלומר, מדובר במגוון של שירותים, כגון מופעים אומנותיים, קצרנות, תרגם ועוד וכן שירותים שהוענקו ע"י שלל בעלי מקצועות חופשיים, עליהם חלה התקנה, כאשר נותן השירות שלא הוציא חשבונית ייתן הצהרה למקבל השירות, כי עיקר הכנסתו הנה ממשכורת, גימלה או קיצבה ואז מוציא מקבל השירות חשבונית עצמית.

6ב " (א) במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי מי שאינו עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, יהיה הקונה חייב בתשלום המס..."

סעיף 6ג דן בסוחר מוסמך שמוכר מטבע חוץ לשם העברתו לחו"ל ועליו לגבות את המס.

סעיף 6ד דן בעסקה בישראל , שהמוכר או נותן השירות הוא תושב חוץ ואז תחול על הקונה חובת תשלום המס.

17. בשימוש לצורך עצמי שהוא עסקה החייבת במס יוציא העוסק חשבונית ערוכה על שמו הוא במועד שנקבע בסעיף 46 לחוק"

עיננו הרואות כי כאשר מבוצעת עסקה החייבת במע"מ וצד אחד לעסקה אינו עוסק, או בעסקאות מיוחדות, מוצאת חשבונית עצמית, בכפוף לקבלת אישורו של מנהל מע"מ.

)