פוסטים אחרונים

מיסוי מנגנוני Reverse Vesting, Holdback

ביום, הכולל 12/6/2017 פורסם חוזר רשות המיסים בנושא, מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח, הכולל התייחסות למיסוי שני המנגנונים שבכותרת וזאת לאור חיזוק הקשר בין המייסדים/ עובדי מפתח של חברות הזנק לבין החברות, ו/או ביניהם לבין המשקיעים, כאשר המייסדים מוכנים להטיל על עצמם מגבלות לגבי בעלותם על מניות בחברה או על קבלת תמורה בגינן בעת מכירתן וזאת בכדי לחזק את הקשר בינם לבין החברה במהלך תקופת ההגבלה.

כלומר, מנגנונים אלו מפלים לרעה את המייסדים/ אנשי המפתח ביחס לבעלי מניות אחרים.

המנגנונים הללו חלים על מניות שבבעלות המייסדים ממועד הקמת החברה, או שהוקצו במסלול רווח הון לפי סעיף 102 לפקודה.

כאשר מבוצעת הקצאת מניות במועד מאוחר יותר ממועד הקמת החברה, במחיר נמוך משווי השוק של המניות, כאשר למייסד או לאיש המפתח יחסי עובד- מעביד עם החברה, שמוגדר כבעל שליטה , ימוסה ההפרש בין שווי השוק של המניות לתמורה ששולמה, כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה.

Reverse Vesting

מנגנון זה בא להבטיח שהמייסדים/ עובדי המפתח ימשיכו לפעול לקידום החברה וזאת באמצעות הטלת מגבלות על מניותיהם, בכפוף להמשך עבודתם בחברה. הסכם זה נערך בסמוך למועד הקמת החברה, או בעת ביצוע השקעה נוספת. המגבלות תוסרנה כאשר חלה הרעה בתנאי עבודתם של המייסדים ו/או עובדי המפתח. כמו כן, נהוג לבטל את המנגנון בעת ביצוע הנפקה, מכירת השליטה בה , או מכירת כל הזכויות בה.

במסגרת המנגנון נקבע גם המחיר בו תתבצע רכישת המניות ע"י החברה או בעלי מניות אחרים. הרכישה תהיה ללא תמורה, או בערך הנקוב, או במחיר בו רכשו המייסדים ו/או עובדי המפתח את המניות.

מכירת המניות שהוחל עליהן מנגנון ה- Reverse Vesting ע"י המייסדים/עובדי המפתח תמוסה כרווח הון, כאשר העלות הנה המחיר שנקבע במועד ייסוד החברה או הרכישה, אגב השקעה מהותית בחברה.

מניות המייסדים הנן מניות רגילות, בעלות זכויות זהות לשאר המניות הרגילות .

לא יותרו הוצאות בידי החברה ו/או בעלי מניותיה בגין המנגנון.

Holdback

לפי המנגנון הזה התמורה בגין מכירת מניות המייסדים ו/או עובדי המפתח - תמורת ה- Holdback מופקדות בנאמנות או מוחזקות ע"י החברה הרוכשת למשך תקופה מסוימת, בהתאם להסכם שנחתם בין המייסדים ו/או עובדי המפתח לחברה הרוכשת.

תמורת ה- Holdback משוחררת למייסדים/עובדי המפתח, בכפוף להמשך העסקתם בחברה או בחברה אחרת בקבוצה. התמורה תשולם גם במקרה מוות, נכות, או פיטורין בנסיבות מוצדקות.

הוצג ע"מ חיים הלמן נ' פ"ש ת"א 4 , בו קבלו המייסדים, שהיו אנשי המפתח בחברת אקס. אי. וי. בע"מ תמורה נוספת מעבר לשווי מניותיהם, בעקבות מכירת כל מניות החברה , לרבות מניותיהם לחברת IBM, בגין המשך עבודתם בחברת IBM וזאת בנוסף למשכורת, אשר קיבלו באותה תקופה. ביהמ"ש קבע כי התמורה הנוספת הנה טובת הנאה שקיבלו אנשי המפתח, בזיקה ליחסי עובד - מעביד, ששררו בין הצדדים. ביהמ"ש לא הפריד בין הסכום עד מחיר המניה והתמורה הנוספת, באופן שניתן היה לחשוב כי שני הסכומים מהווים הכנסת עבודה.

תמורת ה- Holdback המשולמת למייסדים/עובדי המפתח, עד למחיר המניה תחויב במס רווח הון, בכפוף לכך שמניות המייסדים/ עובדי המפתח שהיו נמכרות לפני קביעת המנגנון, הרווח מהן היה נחשב כרווח הון.

בהתקיים כל התנאים הבאים תסווג תמורת ה- Holdback כחלק מהתמורה בעד המניות ותחויב במס רווח הון.

מניות המייסדים/עובדי המפתח הן מניות רגילות, בעלות אותן זכויות כמו שאר המניות מאותו סוג. המניות אמורות להיות מוחזקות על ידם לפחות 12 חודשים ממועד החתימה על העסקה, והן אמורות להימכר במסגרת מכירת כל הזכויות בחברה, לרבות במסגרת שינוי מבנה. במסגרת עסקת רכישת החברה, שיעור הזכויות בחברה המוחזק ע"י המייסדים/ עובדי המפתח הן מניות רגילות שיהיה כפוף למנגנון ה- Holdback אינו עולה על מחצית מכל הזכויות המוחזקות על ידם.

תמורת ה- Holdback אינה תגמול נוסף, אלא מהווה חלק בלתי נפרד מהתמורה, כאשר המחיר שישולם למניה למייסדים ו/או עובדי המפתח יהיה זהה למחיר שישולם לשאר בעלי המניות הרגילות בחברה. ניתן להניח שמצב זה מתקיים, כאשר שאר בעלי המניות מחזיקים לפחות שליש מאמצעי השליטה בחברה.

למייסדים/ עובדי המפתח התקשרות בהסכם עבודה קיים או חדש, לפיו יקבלו שכר ראוי בתמורה לעבודתם בחברה או בחברה אחרת בקבוצה.

החברה הרוכשת צריכה לדווח על תשלום תמורת ה- Holdback כתשלום עבור רכישת המניות ולא כתשלום שכר והחברה הרוכשת לא תתבע הוצאות בגין תשלום תמורת ה- Holdback.

ככל ש תמורת ה- Holdback תהיה גבוהה מהמחיר למניה מאותו סוג, לו זכאים בעלי המניות בחברה , ימוסה ההפרש כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה.

עמדת רשות המיסים הנה בתנאי שלא מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • שהחברה הרוכשת הנה "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, של החברה או של בעלי מניותיה, לרבות המייסדים/עובדי מפתח, או של תאגידים קשורים לחברה.

  • החברה הייתה במועד כלשהו גוף שקוף לצורכי מס.

  • במועד מכירת המניות אגב יישום המנגנון, בעלי המניות המחזיקים ברב ההון המוקצה , לרבות המייסדים/עודי המפתח, הם "קרובים" כאמור בסעיף 88 לפקודה.

  • החברה ו/או המייסדים/עובדי מפתח קיבלו בעבר החלטות מיסוי מרשות המיסים בנוגע למניות מושא חוזר זה.

אם מתקיים אחד התנאים הללו, ניתן לפנות לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי פרטנית.