פוסטים אחרונים

חשבוניות פיקטיביות

ביום 9/5/2018 נתקבל ע"י ביהמ"ש העליון פס"ד בעניין טי. גי. די. הובלות בע"מ, שעסק בהוצאת חשבוניות שלא כדין למשיבה. החשבוניות שהוצאו כללו בחלקן עסקאות אמיתיות ובחלקן עסקאות סיבוביות.

ביהמ"ש קיבל את עמדת רשות המיסים והבהיר כי פיצול חשבונית מס, שהוצאה שלא כדין וניכוי מס תשומות בגינה מעורר קושי בשני מישורים והם לשון החוק והמדיניות הרצויה.

מאחר שהעסקאות שפורטו בחשבוניות אינן אמיתיות, הרי החשבוניות הוצאו שלא כדין, כאמור בסעיף 38(א) לחוק מע"מ. כלומר מהות העסקאות המפורטות בחשבוניות הנה פיקטיבית ולכן מדובר בחשבוניות שהוצאו של כדין.

במישור השני, הכרה באפשרות פיצול חשבונית שהוצאה שלא כדין, עשויה לעורר קשיים רבים בנוגע לרכיבים האמיתיים של העסקה, אך גם אם ניתן היה לעשות את ההבחנה, אין לעודד מעשי מרמה, בכך שאם תתגלה תרמית יוקטן הנזק למונע היעיל ביותר, שהוא מקבל החשבונית. כלומר מדובר בהרתעה.

יחד עם זאת, צוין כי במקרים חריגים, כמו מ.א.ל.ר.ז. וסלע התיר ביהמ"ש לנכות מס תשומות, כאשר החשבונית הוצאה שלא כדין, אך הוא עשה כן במקרים חריגים. וזאת כאשר הנישום לא היה שותף לתהליך הרמייה, למרות שהחשבונית הוצאה שלא כדין מבחינה אובייקטיבית ובלבד שהנישום הוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים, כדי לוודא שהחשבונית הוצאה כדין והוא לא גילה או לא יכול היה לגלות את הפסול שנפל בחשבונית.

התנאי הוא לא רק היעדר שותפות בהוצאת החשבונית שלא כדין ולא רק היעדר רשלנות, אלא שעליו לנקוט באופן פוזיטיבי בכל האמצעים, כדי לוודא שהחשבונית הוצאה כדין.

בענייננו, לא הוכח כי המשיבה עמדה בתנאי החריג, מאחר שהיא הייתה מודעת לעסקאות הסיבוביות שביצעה ולכן לא הותר ניכוי מס התשומות שנכלל בחשבונית.