פוסטים אחרונים

מיסוי פעילות במטבעות ווירטואליים- חוזר מס הכנסה 05/2018

ביום 17/1/2018 הוציאה רשות המיסים חוזר מס' 05/2018 שדן בנושא.

רשות המיסים מתייחסת למטבעות הווירטואליים כנכסים, מאחר שאין בפקודת מס הכנסה הגדרה למונחים מטבע ומטבע חוץ ולכן מסתמכת רשות המיסים על ההגדרות בחוק בנק ישראל.

אין ספק, שבנק ישראל צריך לתת את הדעת ולהגדיר את המטבעות הווירטואליים וההסתמכות על ההגדרות שבחוק בנק ישראל הנה מיושנת ואולי נוחה לרשות המיסים.

מס הכנסה

לפיכך, מכירת מטבע וירטואלי הנה מכירת נכס וההכנסה מכך תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון. כאשר ההכנסות של אותו אדם מגיעות לכדי עסק לפי המבחנים שבפסיקה, או כאשר המטבע הווירטואלי מגיע לידי האדם בעקבות כרייה, תיחשב ההכנסה כהכנסה מעסק.

בעסקאות בהן התמורה משתלמת במטבע וירטואלי, מדובר למעשה בעסקת חליפין והמיסוי יהיה כדלקמן:

  • סכום התמורה זהה למוכר ולקונה, בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של המטבע הווירטואלי, או לפי מחיר הנכס או הסחורה, כאשר יש להם מחיר נקוב.

  • המוכר ירשום במועד עסקת החליפין הכנסה בגין מכירת הנכס, או מתן השירות. במועד מכירת המטבע הווירטואלי יחושב הרווח מהשינויים בשערו.

  • רוכש הנכס או השירות מבצע בעת ביצוע עסקת החליפין מכירת מטבע וירטואלי כנד רכישת נכס, או קבלת שירות.

מס ערך מוסף

הפעילות במטבעות וירטואליים קרובה במהותה לפעילות בתחום הפיננסי. וההכנסות יחויבו במע"מ רק כאשר הן בעלות אופי עסקי.

להלן היבטי המע"מ החלים על פעילות במטבעות ווירטואליים:

  • מכירת מטבע ווירטואלי ע"י משקיע שפעילותו אינה בעל אופי עסקי, לא תחויב במע"מ.

  • מי שפעילותו במטבעות ווירטואליים מגיעה לכדי עסק, יסווג וירשם כמוסד כספי והכנסותיו יחויבו במע"מ בהתאם.

  • מי שעוסק בריית מטבע ווירטואלי יירשם כעוסק לעניין מע"מ והכנסותיו יחויבו במע"מ ( בשיעור אפס או בשיעור מלא לפי העניין).

  • התמורה שקיבל עוסק עבור עסקאותיו במטבע ווירטואלי בגין מכירת נכס או מתן שירות, תהיה חייבת במע"מ.

  • הכנסות שצמחו לעוסק משינויים במחיר המטבע הווירטואלי לא יחויבו במע"מ, למעט מי שפעילותו מהמרת המטבעות הווירטואליים, או ממכירתם עולה לכדי פעילות עסקית.