פוסטים אחרונים

נוהל גילוי מרצון – הוראת ביצוע 5/2018

ביום 13/2/2018 פורסמו הנחיות לפעולה לגבי "נוהל גילוי מרצון – הוראת שעה" חדש מיום 12/12/17 ( להלן: "הנוהל החדש").

הוראת הביצוע מבהירה את דרכי הטיפול בבקשות המוגשות בשלושת המסלולים האפשריים עפ"י הנוהל החדש: מסלול רגיל, מסלול אנונימי ומסלול מקוצר.

לכ"א מהמסלולים יש לצרף נספח מתאים.

בין היתר נרשם כי בבקשות לגילוי מרצון של חשבון בנק בחו"ל במסלולים הרגיל והאנונימי, יחתום המייצג על טופס "אימות הדיווח על הון והכנסות פסיביות מחשבון בנק בחו"ל לצורך טיפול בבקשה לגילוי מרצון".

נדרש להעביר מידע בדבר מקור הכספים ובהתאם לכך תקבע חבות המס, כמו כן יתווספו לקרן המס ריבית והפרשי הצמדה ולפעמים קנסות.

פורטו מקרים בהם אין להטיל מס על סכום הקרן, כאשר מקור ההון הוא בהכנסה שהייתה מחוץ לבסיס המס בישראל. כגון: הכנסה של תושב חוץ, כספי פיצויים ששולמו לניצולי שואה והכנסת יחיד מוטב, ירושה ומתנה.

הפסדים מהליך הגילוי מרצון יותרו לקיזוז כנגד ההכנסות המתאימות בהליך הגילוי מרצון ולא יועברו הלאה. מס זר שהוטל על ההכנסות שהופקו בחו"ל ונכלל בהליך הגילוי מרצון יזוכה כנגד מס הכנסה ומס חברות החלים על אותן הכנסות בהליך הגילוי מרצון.