פוסטים אחרונים

נוהל גילוי מרצון – הוראת שעה לשנת 2017

הוראת השעה מיום 17/12/2017 לגבי נוהל גילוי מרצון הנה די דומה לנוהל הקודם, למעט שינויים קלים, כפי שיפורטו בהמשך. התנאים להליך הגילוי מרצון נותרו כבעבר. וכן דרך הפעולה לביצוע נותר באמצעות פנייה לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים.

הנוהל יחול מיום פרסומו ועד ליום 31/12/2019, למעט לגבי בקשות אנונימיות שהנוהל לגביהן יפוג ביום 31/12/2018.

גם מסלולי ההליך נותרו כבעבר:

  • בקשה אנונימית – בעבר חתימה על הסכם נעשתה תוך 90 ימים ממועד קבלת הבקשה ע"י הגורם האזרחי, תוך מתן אפשרות ע"י הגורם האזרחי להאריך את תקופת הטיפול ב-90 ימים נוספים, בעוד שבנוהל הנוכחי הטיפול אמור להסתיים תוך 180 ימים, כאשר לגורם האזרחי אפשרות להארכת התקופה ב-180 ימים נוספים.

  • מסלול מקוצר בבקשות לגילוי מרצון – מיועד להון שאינו עולה על מיליון ₪ ושההכנסה הנובעת ממנו בתקופת הדיווח אינה עולה על חצי מיליון ש"ח. במסלול זה ניתן כיום להגיש בקשות אנונימיות, שעומדות בתנאי מסלול זה, מה שלא היה אפשרי בעבר.

קיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים: בעבר ניתן היה לקזז הפסדים שנובעים מהליך הגילוי רק בתקופת הגילוי וכעת נוסף גם כי ניתן לתבוע זיכויים הנובעים מהליך הגילוי רק בתקופת הגילוי.

בוטלו הקלות מסוימות לאישור בקשה לגילוי מרצון, כאשר לרשות המיסם קיים מידע לגבי המבקש, בת זוגו , חברות בשליטתם, בגלל נסיבות אישיות יוצאות דופן, כגון מחלה קשה, או כאשר יש מידע לגבי אחת מחברות המבקש , כאשר אין קשר ישיר או עקיף בין המידע, הבדיקה או החקירה לבין הבקשה.

לקבלת מידע נוסף על הליך גילוי מרצון הוראת שעה \ נוהל גילוי רצון אנונימי \ גילוי מרצון לגבי חשבון בנק בחו"ל צרו קשר.