פוסטים אחרונים

הגשת דיווח ע"י ישראלים שעברו להתגורר בחו"ל לגבי ניתוק תושבותם לעניין מס הכנסה.

בתיקון 223 לפקודת מס הכנסה אשר פורסם ביום 7/4/2016 נקבע בסעיף 131 (5ה) לפקודה כי יחיד העובר להתגורר במדינה אחרת יהיה חייב בהגשת דיווח לרשות המיסים בתנאים מסוימים ולהסביר מדוע אינו חייב במס בישראל. מדובר במקרה בו היחיד טוען כי אינו תושב ישראל, למרות שחלה עליו "חזקת הימים", אז יהיה היחיד חייב בהגשת דיווח מפורט, שיכלול את העובדות עליהן מבוססת טענתו, בצירוף מסמכים שיתמכו בטענתו.

וזאת לאור העובדה שסוגיית התושבות לעניין מס הכנסה נבחנת הן לפי המבחן המהותי של מרכז החיים, שהוא המבחן העיקרי והן לפי המבחן הכמותי, של "חזקת הימים".

כלומר, יחיד שיוכיח לפי המבחן המהותי שמרכז חייו אינו בישראל, יחשב כמי שאינו תושב ישראל לעניין מס הכנסה, למרות שעפ"י המבחן הכמותי ייחשב כתושב ישראל.

הדיווח יאפשר לרשות המיסים לבחון את העמדה שנקטו ישראלים שעברו לחו"ל לגבי ניתוק תושבותם.

התיקון חל על ישראלים ששוהים בחו"ל בשנת 2016 ואילך, אך עשוי לחול גם על אלו ששהו בחו"ל קודם לכן.