פוסטים אחרונים

מיסוי מכירת כלי רכב ע"י חברה להשכרת רכב

ביום 27/11/2016 נדון בביהמ"ש העליון ערעורן של חברות אלדן, קרדן ותמיר.

הסוגיה שעמדה לדיון בביהמ"ש העליון הנה, האם הרווח ממכירת כלי רכב ע"י חברות להשכרת רכב ימוסה כהכנסה הונית, או כהכנסה פירותית ?

הדיון נסב סביב השאלה, האם ניתן להחיל את הוראות סעיף 96 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה"), על הרווח שנצמח לחברות להשכרת רכב ממכירת כלי רכב, ששמשו להשכרה עד מועד מכירתם.

מדובר בחברות שעוסקות בהשכרת כלי רכב, אשר רוכשות כלי רכב ולאחר תקופה בה שמשו כלי הרכב להשכרה ללקוחות, הרכבים נמכרים ונרכשים במקומם רכבים חדשים.

החברות דווחו על הרווחים שנוצרו ממכירת כלי הרכב, כרווחי הון , שעליהם החילו את סעיף 96 לפקודה, לפיו, רואים כרווח הון לצורך מס, רק את העודף בין הסכום שבו עודפת התמורה שנתקבלה בעד הרכב הישן לתמורה ששולמה בגין הרכב החדש, כתחליף לאותו רכב ישן. כלומר מדובר בדחיית מס, כאשר המס ישולם בעת מכירת הרכב שנקנה כתחליף, אלא שניתן להחיל את הסעיף גם בהחלפת הרכב שנקנה כתחליף ולמעשה המס ישולם רק אם לא יקנה נכס חילופי בעתיד.

לטענת רשות המיסים פעילות מכירת כלי הרכב ע"י חברות ההשכרה עולה כדי עסק החייב במס לפי סעיף 2(1) לפקודה, ולכן לא ניתן להפעיל את סעיף 96 לפקודה, החל על רווח הון.

כמו כן, החברות שינו את יעוד כלי הרכב שהוחזרו ע"י הלקוחות בתום תקופת ההשכרה, מרכוש קבוע למלאי עסקי, בטרם חלפו 4 שנים לפי הוראות סעיף 100(2) לפקודה, ולכן אין לראות בשינוי היעוד כמכירה רעיונית, ולשם חישוב ההכנסה החייבת במס יש לראות את עלות המלאי הנמכר כיתרת המחיר המקורי של הנכסים.

ביהמ"ש העדיף שלא לבחון האם מדובר בהכנסה פירותית, או הונית, מאחר שפסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים בחנו את הפאן העובדתי.

יחד עם זאת, נאמר כי המערערות קיימו מערך לוגיסטי, שעסק במכירת כלי הרכב, הושקע בהכשרת מוכרים ובפרסומים, כמו כן, מדובר על היקף מכירות גבוה. כל אלה מלמדים על פעילות בעלת אופי עסקי.

העובדה שרכב הנו בעל אופי דואלי, אינה משקפת מאומה לגבי אופי העסקה. כנ"ל גם לגבי תקופת החזקת הרכב.

הרכב שמש כנכס הוני במהלך תקופת השכרתו ולאחר מכן שונה יעודו למלאי, בעת העברתו למגרשי החנייה של החברה, בעת הכוונה למוכרו.

לאור כל האמור לעיל, הגיע ביהמ"ש למסקנה, כי מכירת כלי הרכב ע"י המערערות היא פעילות עסקית שההכנסה הצומחת ממנה היא פירותית.

סעיף 96 לפקודה, תוקן לאחרונה בחוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014), התשע"ג-2013, כך שכיום רווח ממכירת רכבים כאמור הנמכרים ע"י חברות אלו, אינו נחשב כרווח הון ולכן הדיון רלוונטי לגבי העבר בלבד.