פוסטים אחרונים

מיסוי חלוקת אופציות לנושאי משרה

הסוגיה נדונה בפס"ד פרי יעקב שירותי ניהול בע"מ שניתן ביום 06/11/2016 , ע"י ביהמ"ש העליון.

פרי יעקב שירותי ניהול בע"מ ( להלן :"המערערת" ) התקשרה עם חברת ליפמן הנדסה אלקטרונית בע"מ (להלן: "ליפמן"), באופן שהמערערת תעניק לליפמן שירותי ניהול באמצעות יעקב פרי, שהוא בעל השליטה במערערת.

החברה דיווחה על רווח הון במועד ההקצאה, ששיעור המס עליו היה 25%, בעוד שפקיד השומה קבע כי מדובר בהכנסה מעסק, ששיעור מס החברות עליה באותו מועד היה 35%. כלומר המחלוקת היתה בגלל מס נוסף בשיעור 10%. כאשר כיום אין לכך משמעות מבחינת שיעורי המס.

כב' השופט מ. אלטוביה מביהמ"ש המחוזי קבע כי חל סעיף 3(ט) לפקודה ולא סעיף 102(ג) כטענת המערערת, מאחר שלטענת ביהמ"ש עולה מהמסמכים כי הקצאת האופציות לא נעשתה על בסיס יחסי הבודה בין המערערת לליפמן, מאחר שהמערערת אינה "עובדת" ואינה זכאית להחיל את סעיף 102 לפקודה, שחל על עובד או נושא משרה.

על פסק הדין הנ"ל הוגש ערעור לביהמ"ש העליון.

המערערת ניסתה לטעון כי היא עצמה כהנה כנושאת משרה בליפמן ולא באמצעות יעקב פרי. כך שיש לראותה כעובדת. מאחר שבביהמ"ש המחוזי נקבע כי המערערת לא הייתה "עובדת" כמשמעות המונח בסעיף 102(א) לפקודה, וביהמ"ש העליון לא מצא כי נפלה טעות כלשהי בבחינת הראיות, לא התערב ביהמ"ש בטענות העובדתיות.

הערעור נדחה כאמור.

למרות שהמערערת הנה "חברת ארנק", הטענה לא הועלתה ע"י רשות המיסים.

אין ספק שהענקת האופציות ישירות ליעקב פרי הייתה פוטרת את המחלוקת, בכפוף לכך שהן היו ניתנות שלא בתמורה למתן שירותי ניהול.