פוסטים אחרונים

חברת משלח יד זרה (חמי"ז)

בתאריך 10/10/2016 פורסם חוזר מס הכנסה 3/2016 בנושא הנ"ל בעקבות תיקון 198 לפקודת מס הכנסה התשכ"א-1961(להלן-"הפקודה"). במסגרת התיקון נקבע הסדר חדש של מיסוי חמי"ז בסעיף 75ב1 לפקודה.

לאור תיקון 132 לפקודה, תושב ישראל המפיק הכנסה ממשלח יד בחו"ל, חייב במס בישראל לפי שיעור המס השולי שלו. בעוד שאם ההכנסה מופקת ע"י חברה תושבת ישראל, ההכנסה תחויב במס חברות ואילו בעלי המניות יחויבו במס בגין הדיבידנד בעת חלוקתו.

כלומר המס בגין הדיבידנד נדחה למועד משיכתו.

למרות שהחמי"ז אינה חברה זרה, שאפשר שהשליטה והניהול אינה מישראל, חויבה ההכנסה ממשלח יד עפ"י המנגנון שנקבע בסעיף 5(5) לפקודה טרם התיקון בשנת 1998. והדיבידנד שיחולק יחויב במס, כאילו חולק ע"י חברה תושבת ישראל.

החמי"ז הוא חבר בני אדם שעיקר השליטה (75% לפחות) מוחזק ע"י יחידים תושבי ישראל, שבעלי השליטה בו עם קרוביהם מחזיקים ברב (50% לפחות) אמצעי השליטה, עוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד, שהוא המקור לעיקר רווחי החברה, או הכנסותיה.

לאור האמור לעיל, עלולה לחול התנגשות בין מיסוי החמי"ז לבין ההוראות הרשומות באמנות המס.

לכן נקבע בתיקון 198, כי יש להתאים את מיסוי החמי"ז למיסוי החנ"ז, כלומר שהמיסוי יחול על הכנסות היחיד תושב ישראל ולא על הכנסות החברה הזרה.

כלומר הכנסות החמי"ז מיוחסות לבעל המניות תושב ישראל ולא לחברה תושבת החוץ. לכן טענה זו לא תחזיק, גם אם החברה הזרה היא תושבת מדינה, שיש לישראל עמה אמנת מס.

לפי סעיף 196 לפקודה לאמנת מס יש מעמד גבוה מהדין הפנימי והוראותיה גוברות על האמור בו.

כלומר רשות המיסים מנסה לתקוף את מיסוי החמי"ז , למרות האמור בסעיף 196 לפקודה.