פוסטים אחרונים

הטלת סנקציות על עבירות מס לפי חוק איסור הלבנת הון

ביום 29/3/2016 התקבל בכנסת תיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון, שייכנס לתוקף תוך חצי שנה מיום פרסומו ברשומות.

התיקון נועד להגברת המלחמה בהון השחור, באמצעות הכרה בעבירות מס מסוימות כעבירות מקור, לפי חוק איסור הלבנת הון ובכך להגביר את הסנקציות המוטלות על עבירות מס למאסר ממושך, חילוט רכוש והעברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים.

הוטלה אחריות גם אם העבירה נעברה בידי אדם שאינו החייב במס, כלומר: גם כאשר העבירה נעברה ע"י המייצגים והמסייעים, שהם רואי החשבון, עורכי הדין ויועצי המס.

התיקון מתייחס לעבירות המס הבאות:

1. עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מע"מ, שנעברה בנסיבות מחמירות, או עבירה לפי סעיף 17(ב)(5) או (ב1) לחוק שנעברה בנסיבות מחמירות, הנוגעת להוצאת חשבוניות פיקטיביות, או ניכוי מס מחשבוניות פיקטיביות, מבלי שנעשתה עסקה.

2. עבירה לפי סעיפים 117(ב)(1) או (3) עד (8) או (ב1) לחוק מע"מ, אם התקיים אחד מאלה:

 • המס לגביו נעברה עבירת המס הוא בסכום העולה על 480,000 ₪ בתקופה של 48 חודשים, או 170,000 ₪ בתקופה של 12 חודשים.

 • כאשר עבירת המס בוצעה בתחכום והמס לגביה עולה על 120,000 ₪.

 • עבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה, או לארגון טרור.

 • עבירה שנעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס.

3. עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, אם התקיים אחד מאלה:

 • ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000 ₪ בתקופה של ארבע שנים, או בסכום של 1,000,000 ₪ בתקופה של שנה.

 • כאשר עבירת המס בוצעה בתחכום וההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס עולה על 625,000 ₪.

 • עבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה, או לארגון טרור.

 • עבירה שנעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס.

4. עבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 אם התקיים אחד מאלה:

 • עבירת המס כללה השמטת שווי עסקה , בסכום העולה על מיליון וחצי ₪.

 • עבירת המס כללה אי דיווח על העסקה או דיווח כוזב של זהות הצדדים, כששווי הנכס עולה על 100,000 ₪.

 • עבירת המס בוצעה בתחכום.

 • עבירה שנעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס.

עיננו הרואות, כי תיקון החקיקה דלעילהטיל סנקציות חמורות מחוק הלבנת הון על עברות מס, אף בסכומים לא גבוהים, אין ספק שהסנקציות מרתיעות למדיי, לעומת המצב הנוכחי ואף כאשר העבירה נעברה ע"י מי שאינו האדם החייב במס.

לאור האמור לעיל, מומלץ לכל מי שלא דיווח על כל נכסיו והכנסותיו לפנות בהקדם להליך כחלוי מרצון, בטרם ייכנס התיקון האמור לתוקף.