פוסטים אחרונים

עסקת מניות או עסקת מקרקעין

ביום 1/12/2015 ניתנה החלטה בו"ע 46205-08-11 בריטיש ישראל השקעות ( להלן-"העוררת") נ' מסמ"ק חיפה (להלן-"המשיב"), לפיה נתקבלה טענת העוררת, לפיה איגוד מקרקעין שהתמזג עם חברה אחרת, ישלם מס רכישה לפי שווי המניות ולא עפ"י שווי המקרקעין.

לפי ההסכם בין העוררת לאקטיב, נרכשו מאקטיב מניות של חברת טרמס, שבבעלותה מקרקעין רבים באזור יקנעם, בתמורה להקצאת 1/6 ממניותיה של העוררת.

לטענת העוררת, יש לחשב את העסקה לפי סעיף 103 לפקודת מס הכנסה, בעוד שהמשיב סבר, שיש לסווג את העסקה לפי חוק מיסוי מקרקעין, מאחר שטרמס הנה איגוד מקרקעין.

המחלוקת נסבה הן לגבי שווי העסקה והן לגבי שיעור מס הרכישה שבו יש לחייבה.

יצוין כי החברות פנו למשיב לאישור תוכנית המיזוג אגב החלפת מניות לפי סעיף 103ב(ב) לפקודה. בקשת החברות לאישור תוכנית המיזוג אושרה בהחלטת מיסוי. בהחלטת המיסוי אושרה הערכת שווי המניות בסך כ- 229 מיליון ₪.

בהודעה שנשלחה למשיב, טענה העוררת כי העסקה אינה חייבת במס רכישה, מאחר שטרמס אינה איגוד מקרקעין. המנהל לא קיבל את טענת העוררת ולכן חייבה במס רכישה בשיעור 5% משווי המקרקעין.

הועדה הסבירה כי המחוקק מעודד שיתופי פעולה בין תאגידים. כאשר במקרה זה התקיים מיזוג אנכי, שמשמעותו שהוחלפו מניות בין החברה הקולטת (העוררת) לחברה הנקלטת (טרמס), באופן שהחברה הנקלטת הפכה לחברת בת של הקולטת ובתמורה קיבלה המעבירה (אקטיב) 1/6 ממניות החברה הקולטת, באופן שלאחר ביצוע העסקה בעלי המניות של החברה הקולטת והמעבירה הפכו לבעלי מניות החברה הקולטת בלבד .

המשמעות היא לפי סעיף 103 לפקודה, כי לא חל על העסקה שום מס, למעט מס רכישה בשיעור 0.5% משווי המניות בגובה כ- 229 מיליון ₪, לעומת מס רכישה בשיעור 5%, שהיה חל על העסקה לפי שווי מקרקעין של 325 מיליון ₪, לו היה מדובר ברכישת מקרקעין, לפי גישתו של המשיב. כלומר, סכום מס הרכישה שבמחלוקת הנו כ-15 מיליון ₪.

נקבע כי חברת טרמס היא אכן איגוד מקרקעין, בניגוד לטענת העוררת, ובהתאם לגישתו של מנהל מיסוי מקרקעין.

מאחר שבפרק המיזוגים בפקודה, לא צוין כי שווי הרכישה הוא עפ"י שווי המקרקעין, ניתן להתייחס לשווי העסקה כשווי המניות שהועברו, למרות שהחברה הנרכשת הנה איגוד מקרקעין ולכן חושב מס רכישה לפי 0.5%.

לעניין החלטת המיסוי שהתקבלה כדין, נאמר כי המשיב אינו רשאי לסטות ממנה, אלא בנסיבות חריגות, שלא התקיימו במקרה דנן.