פוסטים אחרונים

גילוי מרצון

ביום 8/12/2014 פורסמה ה"ב מס הכנסה מספר 11/2014 הכוללת הנחיות לפעולה לגבי גילוי מרצון.

ביום 7/9/2014 פורסם "נוהל גילוי מרצון" חדש, שהחליף את הנוהל הקודם מיום 10/4/2005, ותוקפו מיום פרסומו ועד 31/12/2016.

מטרת הנוהל לחשוף את ההון וההכנסות הלא מדווחים של ישראלים בארץ ובחו"ל, כדי לגבות את מהם את המיסים ובכדי להמנע מהליכים פליליים.

במהלך תחולת הנוהל החדש , ניתן להגיש בקשות מזוהות לכילוי מרצון (להלן-"המסלול הרגיל").

עם פרסום הנוהל החדש פורסמה גם הוראת שעה למשך שנה בלבד, כלומר עד ליום 6/9/2015, שמאפשרת הגשת בקשות לגילוי מרצון בשני מסלולים נוספים כדלקמן:

- בקשה אנונימית, לבירור חבות המס אצל פקיד השומה (להלן-"מסלול אנונימי").

- בקשה עם סכומי הון נמוכים, ניתן לפנות בהליך מזורז ומקוצר (להלן-"מסלול מקוצר").

הוראת הביצוע נועדה להבהיר את דרכי הטיפול בבקשות המוגשות בשלושת המסלולים הנ"ל ואת תהליכי העבודה במשרדי פקידי השומה.

שומות והסכמים בתיקי גילוי מרצון יאושרו ע"י פקיד השומה או סגנו.

במידה והבקשה לא תאושר ע"י הגורם המוסמך , רשות המיסים לא אמורה לעשות שימוש במידע שבבקשה, גם לא בהיבט האזרחי.

הטיפול בבקשות במסלול הרגיל ובמסלול האנונימי כאמור בהוראת השעה, אמור להסתיים במשרדי פקיד השומה עד 90 ימים מיום שהגיעה הבקשה למשרדם, אך במידה ונדרש זמן נוסף לטיפול בבקשה מעבר לכך, רשאי פקיד השומה להאריך את התקופה ובלבד שבמסלול האנונימי תקופת הטיפול לא תארך מעבר ל-90 ימים נוספים.

במידה ולדעת פקיד השומה הבקשה שהוגשה במסלול האנונימי מתאימה לקריטריונים של המסלול המקוצר, הוא רשאי להפנות את המבקש למסלול המקוצר, תוך הבטחת החסינות הפלילית בהתאם להוראות המסלול המקוצר.

במסלול המקוצר לא תתאפשרנה הגשת בקשות אנונימיות.

הגורם המוסמך רשאי שלא לאשר בקשה במסלול המקוצר ולהעבירה לפקיד השומה הרלוונטי, לשם המשך טיפול במסלול הרגיל.