מאמרים ופרסומים

לאחרונה ניתן פס"ד בנושא ע"י כבוד השופט מגן אלטוביה בערעורו של הרב יקותיאל אבוחצירא (להלן: "המערער"", או "הרב") על החלטת רשות המיסים (להלן: "המשיב"). המחלוקת בין הצדדים נסבה על התקבולים שקיבל המערער ובני משפחתו בגין מתן ברכות, עצות, השתתפות בהילולות ועוד. כמו כן נסבה המ...

בוועדת ערר יעקובוביץ (להלן: "העוררת") מיום 22/1/2019, ברשות כבוד השופט גד גדעון, הייתה לבני הזוג דירה אחת בבעלותם והם רכשו דירה נוספת. בכדי להימנע מלהחזיק שתי דירות, החליטו בני הזוג להעביר את דירתם הישנה במהלך 18 החודשים ממועד הרכישה של הדירה החדשה, לאבי האישה. ההעברה...

ביום 2/1/2019 ניתנה החלטה בועדת ערר בעניין מיראז' ע"י כבוד השופטת א. וינשטיין , המחלוקת בין מיראז' (להלן: "העוררת") לבין מסמ"ק חדרה (להלן: "המשיב") הינה בשאלה, האם אופציה שניתנה לעוררת ע"י בעלת המקרקעין, שעמדה בתנאי סעיף 49י לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה ) התשכ"ג- 196...

העניין הנ"ל נדון לאחרונה בערעור שהוגש ע"י דוד קרצמר, ישי בר ועדיאל שרמר לביהמ"ש העליון.

המחלוקת בין הצדדים הייתה לגבי השאלה, האם הכספים שקיבלו שלושת המערערים ממוסדות מחקר אקדמיים בארה"ב (כשכל אחד מהם קיבל בין 75 א' $ ל-120 א' $), מהווים הכנסה חייבת במס.

שני המערערים הראש...

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ") נקבעו סנקציות בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות וכן ניכוי תשומות הכלול בחשבוניות פיקטיביות.

לאחרונה ניתן פס"ד בעניין יניב קנרש, יניב חברה לאנרגיה לישראל בע"מ ואח' ע"י ביהמ"ש המחוזי בב"ש, בו הושתו על המערער כפל מס בסכום של כ-3...

דירת נופש היא בעלת מאפיינים של דירת מגורים מבחינת מרכיביה, אך מאחר שהיא נבנית באזורים שמיועדים מבחינה תכנונית לשימוש תיירות, נופש מלונאות וקיט, היא נחשבת כדירת נופש. לרב מדובר בדירות הנבנות בסמוך לחוף הים.

לפעמים מחויבים רוכשי דירות נופש להעמיד את דירותיהם לרשות הציבור...

המאמר מתבסס על פסקי הדין בעניין יעקב הראל (להלן: "המערער") וחברת יונו סימול בע"מ (להלן: "החברה"), שהמערער מחזיק במלוא מניותיה והיא חברה משפחתית והמערער הוא הנישום בה לפי סעיף 64א(א) לפקודת מס הכנסה(נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

השופטת ירדנה סרוסי מביהמ"ש המחו...

עצמאיים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד נדרשים לנהל פנקסי חשבונות, של פיהם מוגשים הדוחות השונים לרשות המיסים. הכללים לניהול פנקסי החשבונות מעוגנים  בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 משולב עם תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1976.

בכללים קיימת...

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963. (להלן: "החוק") מטיל חיוב במס על מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין, כאשר איגוד מקרקעין הוגדר בסעיף 1 לחוק כדלקמן:

""איגוד" - חברה וחברה נכרית כמשמעותן בפקודת החברות, אגודה רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות, שותפו...

משרדנו מטפל בבקשות לגילוי מרצון, הודות לידע והניסיון שצברנו, לרבות במיסוי פעילות פיננסית, ביכולתנו לתרום לניהול ההליך באופן מקצועי ולסייע לנישומים בחיסכון במס.

ההליך נועד לעודד נישומים ישראלים שביצעו עבירות מס, לחשוף הון והכנסות לא מדווחים ולשלם את המיסים הנובעים מהם, ב...

Please reload

© 2020 by Victor May-Paz.